Dz.Urz.KGP 04.6.25

ZARZĄDZENIE NR 250 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 marca 2004 r.

w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji miotacza wody "AW-6000"

 

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie uzbrojenia Policji (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 139) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się na uzbrojenie Policji miotacz wody "AW-6000".

2. Miotacz wody otrzymuje oznaczenie kodowe "Tajfun 1".

§ 2. Miotacz wody "Tajfun 1" stanowi wyposażenie oddziałów prewencji Policji.

§ 3. Zasady i przypadki użycia miotaczy wody określają odrębne przepisy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.