Teksty ślubowań Funkcjonariuszy

Rok 1919

        "Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonym  mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma; władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować; wszystkich obywateli kraju w równym mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonywać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować. Tak mi, Panie Boże, dopomóż."

Ustawa z dnia 24 lipca 1919r. o Policji Państwowej

 

Rok 1928

 

    "Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonym  mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma; władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować, obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy i polecenia swych władz wykonywać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować, przepisów prawa strzec pilnie, wszystkich obywateli kraju w równym mając zachowaniu. Tak mi, Panie Boże, dopomóż."

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej

z dnia 6 marca 1928 o Policji Państwowej

 

Okres powojenny (lata 50-te i 60-te)

    "Ślubuję uroczyście stać na straży wolności, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa Polskiego, dążyć ze wszystkich sił do ugruntowania ładu wewnętrznego, opartego na społecznych, gospodarczych i politycznych zasadach Polski Ludowej i z całą stanowczością, nie szczędząc swych sił, zwalczać jego wrogów.

    Ślubuję uroczyście strzec i dochować tajemnicy służbowej, rozkazy przełożonych wykonywać wiernie i obowiązki moje wypełniać gorliwie i sumiennie.

    Ślubuję uroczyście stać na straży praw Rzeczypospolitej, mieć wszystkich obywateli w równym poszanowaniu, a w postępowaniu kierować się zasadami godności, uczciwości i sprawiedliwości społecznej".

 

Rok 1985

 

    "Ja, obywatel Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza pełniącego służbę w resorcie spraw wewnętrznych - ślubuję: służyć wiernie Socjalistycznej Ojczyźnie - Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Narodowi Polskiemu i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, chronić konstytucyjne zasady ustrojowe Państwa i jego bezpieczeństwo nawet z narażeniem swojego życia i zdrowia.

    Ślubuję przestrzegać prawa i zasad sprawiedliwości społecznej, umacniać socjalistyczną praworządność i porządek publiczny, być niezłomny i pryncypialny w walce z przestępczością godzącą w interes Państwa, życie i zdrowie ludzkie, chronić własność społeczną i mienie obywateli,, umacniać więź ze społeczeństwem oraz rozwijać społeczne działania na rzecz ochrony bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego.

    Ślubuję ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi zadania , ściśle przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecania przełożonych, przestrzegać zasad tajemnicy państwowej i służbowej, strzec dobrego imienia służby, honoru i godności oraz przestrzegać zasad etyki funkcjonariusza"

Ustawa z dnia 31 lipca 1985 r o służbie funkcjonariuszy

Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej

 

    "Funkcjonariusz jest zobowiązany wiernie służyć Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, chronić jej konstytucyjne zasady ustrojowe nawet z narażeniem zdrowia i życia oraz sumiennie wykonywać zadania nakreślone przez naczelne organy władzy państwowej i rzad PRL oraz wynikające z uchwał centralnych organów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej"

Art.. 34 ustawy z 31 lipca 1985 r.

 

Rok 1990

    "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków Policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji